ഇത്തിരി നേരംപോക്ക് ഇത്തിരി ദര്‍ശനംഎഴുത്തിലും, വരയിലും, ദര്‍ശനത്തിലും ഇതിഹാസമായി മാറിയ ഒ.വി.വിജയന്റെ കാലത്തിനതീതമായ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍. "ഇത്തിരി നേരംപോക്ക് ഇത്തിരി ദര്‍ശനം" എന്ന കാര്‍ട്ടൂണ്‍ സമാഹാരത്തില്‍നിന്നും സ്കാന്‍ ചെയ്ത് പകര്‍ത്തിയത്.

Comments

Popular posts from this blog

GEstimator 1.2 released (Initial Public Release)