Sunday, 16 October 2011

ഇത്തിരി നേരംപോക്ക് ഇത്തിരി ദര്‍ശനംഎഴുത്തിലും, വരയിലും, ദര്‍ശനത്തിലും ഇതിഹാസമായി മാറിയ ഒ.വി.വിജയന്റെ കാലത്തിനതീതമായ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍. "ഇത്തിരി നേരംപോക്ക് ഇത്തിരി ദര്‍ശനം" എന്ന കാര്‍ട്ടൂണ്‍ സമാഹാരത്തില്‍നിന്നും സ്കാന്‍ ചെയ്ത് പകര്‍ത്തിയത്.

Tuesday, 30 August 2011

To read and write in Malayalam

For Reading Malayalam

Download and install 'AnjaliOldLipi.ttf' font from this site
https://sites.google.com/site/cibu/anjalioldlipi-font
Installer for windows users
http://downloads.sourceforge.net/project/varamozhi/0%20Installer%20for%20AnjaliOldLipi/1.03.03/AnjaliFontInstaller1.03.03.exe

For writing in Malayalam

For firefox users
Download 'swanalekha' add-on for Firefox from here
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/swanalekha-11203/
For any text entry box, press Ctrl+m to get into malayalam entry mode. Type in 'manglish' to write in malayalam. For any help refer to this mapping
http://wiki.smc.org.in/images/2/2f/Ml-lipi.png

Now some examples

മലയാളം എന്റെ മാതൃഭാഷ malayaaLaM ente maathRbhaasha അല്ലെങ്കില്‍ malayAlam~ ente mAthRBAsha അല്ലെങ്കില്‍ malayaaLam_ ente mAthRBAsha
സരിഗമപധനി sarigamapadhani
പൊന്പീലി pon~piili അല്ലെങ്കില്‍ pon_pIli അല്ലെങ്കില്‍ pon~peeli
ധ്വനി dhvani അല്ലെങ്കില്‍ dhwani
വെണ്ണയുണ്ടെങ്കില്‍ നറുനെയ് വേറിട്ടു കരുതേണമോ veNNayuNtenkil~ naRuney vERitt karuthENamO
വിദ്യാധനം സര്‍വ്വധനാല്‍ പ്രധാനം vidyaadhanam~ sar~vvadhanaal~ pradhaanam~
അരവിന്ദിന്റെ അച്ഛന്‍ aravindinte achChan~
ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യം inthya ente raajyam~
അവന്‍ മുറ്റത്ത് ഉലാത്തി avan~ muTTathth ulaaththi
മകം പിറന്ന മങ്ക makam~ piRanna manka
പ്രകൃതി കുസൃതി കാണിച്ചു prakRthi kusRthi kaaNichchu
പാലക്കാടന്‍കാറ്റ് പനകളെ തഴുകിയുണര്‍ത്തി paalakkaatan~kaaTT pankaLe thazhukiyuNar~ththi അല്ലെങ്കില്‍ pAlakkAtan~kATT pankaLe thazhukiyuNaR~ththi
നിളയില്‍ കുഞ്ഞോളങ്ങള്‍ ചാഞ്ചാടി niLayil~ kunjnjOLangngaL~ chaanchaati
പഞ്ചസാര മണല്‍ത്തരികള്‍ വെട്ടിത്തിളങ്ങി panchasaara maNal~ththarikaL~ vettiththiLangngi
ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ daivaththinte vikRthikaL~
അക്ഷരം axaraM
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക prathy~Ekam~ Sraddhikkuka
സമ്പ്രദായം sampradaayam~
അഞ്ജനമിട്ട സന്ധ്യ anjjanamitta sandhya
ജ്ഞാനപ്പാന jnjaanappaana
ീ എന്നത് ഈ എന്ന സ്വരത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് @ee ennath ee enna swarathinte chihnamaaN
ക്യൂ പാലിക്കുക Q paalikkuka
വൈകുന്നേരത്ത് YkunErathth അല്ലെങ്കില്‍ vaikunnErathth

For linux users
Check out this link for instructions on setting up i-bus/scim
http://wiki.smc.org.in/%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%B2%E0%B5%87%E0%B4%96

For windows users
You can use mozhi keyman from this site
https://sites.google.com/site/cibu/mozhi
Direct link
http://downloads.sourceforge.net/varamozhi/VaramozhiInstaller1.08.03.exe
Or use google input tools. Supports other languages as wel.
http://www.google.com/inputtools/windows/

Friday, 26 August 2011

The 'Anna Movement' and the Lokpal

The Anna Movement

The fuss surrounding the 'Anna movement' seems to have captured the hearts and minds of the average self-centered urban middle-class youth. They say it is a fight for independence; a second freedom struggle. Not a struggle against foreign rule, but against the rule of corruption. In these turbulent times, I feel it is high time that I express my views about the 'Jan Lokpal bill' being pushed under the banner of 'Team Anna'.

What is this stuff anyway ?

First of all for the uninitiated, 'Lokpal' is a proposed constitutional authority (just like the CAG, Judiciary and Election commission) to make public officials and elected representatives accountable in matters of corruption. 'Jan Lokpal bill' is one of the several bills being proposed for the establishment of the 'Lokpal'. This particular bill is being promoted by 'India Against Corruption' under the social activist 'Anna Hazare'.

Taking a deeper look

So what is this 'Jan Lokpal' bill ? 'A bill which will save India from corrupt politicians' would be the most probable answer you will find from majority of its supporters . Vast majority of them would never have read this bill or not even know what its provisions are. Still they support 'Anna' the self proclaimed messiah against all things corrupt. So what is this bill really about ? To find out, I decided to take a critical look at the bill and its provisions. Based on my analysis, these are the conclusions that I derived and my personal opinions for a better lokpal.

The Good
 1.  All elected representatives (including cabinet and PM) and higher bureaucracy come under the jurisdiction of the Lokpal which creates a deterrent against corruption. [ Giving immunity for the top public officials and representatives against prosecution was the main reason for widespread corruption in the establishment. The rationale behind this immunity was not to cause unjustified interfere with decision making process. If this is dully considered in the provisions of the Lokpal, there is no reason why even the cabinet and PM should be left out. ]
 2. Provides provisions for the protection of whistle blowers [ A good step but the definition of whistle blower on the basis of threat may be problematic. An act already exists for this purpose which is 'The whistle blowers (protection in public interest disclosures) bill, 2006' ]
 3. Can receive complaints from the Public regarding matters of corruption
 4. Set Time limits for the proceedings [ Don't know how much practical this can be ]
 5. Brings anti-corruption wing of the CBI under Lokpal [ Would ensure the independence in dealing with high level corruption cases ]
 6. Transparency in transactions of the Lokpal [ Which should be the case for all public offices. This is essentially ensured by the RTI (Right to Information Act) ]

The bad

 1. The Lokpal will have powers above both the Parliament and the Judiciary. No suit/prosecution/legal proceedings can be initiated against the chairperson, members, officer, employee or agency in respect of anything while acting or purporting to act in the discharge of his official duties under the Act. No proceedings or decision of the Lokpal is liable to be challenged, reviewed, quashed or called in question in any court of ordinary Civil Jurisdiction. No democratic system can allow this much concentration of power within one authority. This itself would make the institution undemocratic and autocratic, and from a legal point of view unconstitutional. [ Instead I would support the following system. A lokpal accountable to the judiciary can be constituted to check corruption among elected representatives and public officials. A separate Judicial accountability commission ( composed of retired judges, representatives of the parliament and eminent legal professionals ) accountable to the parliament can be constituted to check corruption in judiciary. This way the purpose can be served without causing a concentration of too much powers. ]
 2. The selection process seems to be naive, anti democratic and written from a prejudice that all political leaders are corrupt. The only elected representatives in the selection comity are the chair persons of both houses of parliament. Also no person who ever had a political background cannot be selected into the lokpal as a member (Interestingly there is no bar for persons associated with religious groups). The selection committee is heavily tilted towards serving bureaucrats and Judges. Citizen participation is restricted to awardees of Bharat Ratna, Nobel laureates and Magsaysay Award winners. [ I would say that the selection committee should be composed of Judicial representatives, Elected Representatives, Professionals in legal area and representatives from social organisations (civil society). This formulation would ensure the selection of lokpal members without prejudice (due to balance of power in the selection comity). Also the blind restriction for persons who had any political background should be removed (because its not an evil to have a political outlook, at least not as evil as being apolitical). ]
 3. Lokpal has both investigative and judgmental powers. There was a reason why investigative authority was separated from judiciary. The mindset of the investigator is to prove the case against the accused and the function of judiciary is to acquit him on any reasonable doubt. Giving both investigative and judgmental powers to the same agency is the ultimate cocktail for 'not' ensuring a fair trial. [ Constituting special courts which is under the existing judicial system may be reasonable proposition ]
 4. Jan Lokpal imposes only a fine against wrongful accusations. This can cause the system to be misused leading to a flood of bogus complaints against non-corrupt officials. This could bog down the system and affect the moral of officials preventing them from taking difficult decisions. [ More stronger penalty including jail terms should be present depending on whether the applicant acted with genuine public interest or solely on prejudice/personal enmity. Although this on first look seems to be unreasonable, it is essential in a practical point of view if the system is to meet its intended goals. ]
 5. No proceedings or decision of the Lokpal is liable to be challenged, reviewed, quashed or called in question in any court of ordinary Civil Jurisdiction. This is a violation of the principle of natural justice. [ This provision should be removed. The law is not only for punishing corrupt officials, but should also for ensuring justice for honest individuals ]
 6. Regarding corruption allegations against its own officials, it seems that an internal investigation is initiated. This would have a very low chance of bringing culprits before the law. [ An independent agency should conduct the investigation ( which is a problem under Jan Lokpal because it will bring all anti-corruption agencies under its umbrella ) ]
 7. Including every public official under the Lokpal will require the creation of a large bureaucracy which, unlike the regular bureaucracy is not accountable to the people or the judiciary and at the same time wields immense powers. This will cause corruption within the Lokpal institution itself and would bog down the system because of the sheer magnitude of the cases it will have to handle. This would make it no different than the current courts. [ Solution would be to deal only with high level corruption only (upper bureaucracy, parliament members, cabinet and PM). Low level corruption can be left to the current system strengthened by stronger laws and regulations ]
 8. Half of the proceeds from economic recovery actions lie within the Lokpal for administrative reasons. This is not required as there are provisions for an independent budget to get funding from the consolidated fund of India and a special privilege to meet the PM to discuss financial requirements. [ A separate budget and the provision for using keeping half the proceeds can cause widespread financial irregularities within lokpal and should be removed ]
 9. And finally the Jan Lokpal is silent about corruption within the media, NGO's and corporates. Corporate corruption has been the root cause of many big scandals witnessed by the country in recent times. Leaving that out would be like treating the symptoms instead of the disease.
What it all sums up

According to me, the Jan Lokpal bill does some things good and some things terribly wrong. I am against the Jan Lokpal version of the Lokpal bill but in favor of a Lokpal bill which is more democratic; one which would make govt officials and representatives accountable while not undermining the democratic process. Like any piece of legislation, the Lokpal should be debated rationally and democratically in the parliament; not emotionally and coercively on the streets. Corruption is not a simple issue that can be abolished by a single institution. It will require much more administrative reforms and most importantly, a change in the attitude of the urban middle class, who uses bribes as a means of getting unfair benefits and 'jumping queues'. Not Recognising this would be the biggest fallacy of the Anna Movement.

References
 1. Jan Lokpal bill Ver 1.9  
 2. The whistle blowers (protection in public interest disclosures) bill, 2006